Emisja serii H      


Liczba akcji:
 82 468 843
Data subskrypcji:
 14 – 29.06.2010 r.
Cena emisyjna:   
 1,10 zł
Wartość emisji:
 90 715 727,30 zł
Wysokość kapitału zakładowego:
 308 891 433

 

Cele emisji:

Celem emisji jest zasilenie kapitału obrotowego, działania restrukturyzacyjne, wykonanie porozumienia zawartego z Bankami, finansującymi Spółkę w postaci częściowego odkupu akcji od Banków, oraz spłaty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A..    

Prospekt emisyjny:


Emisja akcji serii I


Liczba akcji:
 129 122 590
Rodzaj akcji:
 akcje zwykłe na okaziciela
Cena emisyjna
(konwersja zadłużenia z tytułu kredytów bankowych):

 1,10 zł
Cena emisyjna
(konwersja zadłużenia z tytułu transakcji terminowych):

 1,30 zł 
 Wysokość kapitału zakładowego:
 226.422.590 zł


Cele emisji:

Celem emisji jest konwersja wierzytelności Spółki z tytułu części niezabezpieczonych zobowiązań z umów kredytowych oraz zobowiązań z transakcji terminowych wobec banków na akcje serii I na mocy układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 24 lipca 2009 roku w ramach finalizacji postępowania naprawczego, zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy prawomocnym postanowieniem z dnia 15 września 2009 roku.   
W dniu 21.04.2011r. dokonano umorzenia 30 889 143 (słownie: trzydziestu milionów osiemset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu trzech) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Emisja akcji serii GSubskrypcja publiczna
Liczba akcji:
 48 200 000
Daty subskrypcji:
 27.03-02.04.2007 r.
Cena emisyjna:
 3 zł
Wartość emisji:
 144 600 000 zł
Wysokość kapitału zakładowego:
 96.400.000 zł


Cele emisji:

Celem emisji jest sfinansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji strategii zakładającej rozwój organiczny spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz umacnianie pozycji Gobarto S.A. na rynku polskim i europejskim, w tym: zasilenie kapitału obrotowego, przejęcia na rynku polskim, inwestycje na Ukrainie. 


Prospekt emisyjny


Załacznik do prospektu nr. 1


Załacznik do prospektu nr. 2

  

Emisja akcji serii D,E i F  Seria F

Program motywacyjny skierowany do członków organów zarządzających i kluczowych pracowników Gobarto S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKM DUDA
Liczba akcji:
900.000
Daty subskrypcji:
od 14 dni po WZA zatwierdzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Odpowiednio za rok obrotowy
2005, 2006 i 2007 do 31 grudnia odpowiednio 2006 r., 2007 r., 2008 r.


Seria E
  
Program lojalnościowy skierowany do dotychczasowych menedżerów Spółki oraz spółek zależnych
 
Liczba akcji:
50.000
Daty subskrypcji:
28-29.10.2004 r.
Cena emisyjna:
10 zł
Wartość przeprowadzonej oferty:
500 000 zł
Wysokość kapitału zakładowego:
48 200 000 zł
 

Seria D
  
Subskrypcja prywatna
Liczba akcji:
455.800 
Daty subskrypcji
27-28.10.2004 r.
Cena emisyjna:
115,90 zł
Wartość przeprowadzonej oferty:
 52 827 220 zł
Wysokość kapitału zakładowego:
 47 700 000 zł
 

Celem emisji jest przejęcie podmiotu pod firmą Centrum Mięsne Makton Sp. z o. o. oraz podmiotu pod firmą Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o. o.
 


Prospekt emisyjny


Emisja akcji serii C

 Subskrypcja publiczna
 
 
 Liczba akcji:
1 000 000 
 Daty subskrypcji:
24 -25.11.2003 r.
 Cena emisyjna:
43 zł
 Wartość emisji:
43 000 000 zł
 Wysokość kapitału zakładowego:
43 142 000 zł

 
Cele emisji: 

Celem emisji jest kontynuacja rozpoczętej strategii w zakresie rozbudowy Grupy Kapitałowej i zaplecza surowcowego, będących kluczowym czynnikiem rozwoju Spółki. W tym: zakup pakietów kontrolnych akcji/ udziałów podmiotów reprezentujących branżę mięsną, rozbudowa nowoczesnego zaplecza surowcowego, zwiększenie środków obrotowych.


 

Prospekt emisyjny


Emisja akcji serii B

Subskrypcja publiczna
 
Liczba akcji:
 1 014 200
Daty subskrypcji:
 5 -17.12.2002 r.
Cena emisyjna:
 20 zł
Wartość emisji:
 20.284.000 złotych
 Wysokość kapitału zakładowego:
 33.142.000,00 zł

 

Cele emisji:

Celem emisji jest realizacja szeroko zakrojonej strategii Spółki, w tym: dokończenie budowy ubojni w Grąbkowie, zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych, zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa, modernizacja starej ubojni na potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt, zwiększenie środków obrotowych, budowa nowoczesnej bazy surowcowej. 
   

Prospekt emisyjny


Emisja akcji serii A            

Przekształcnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  
Liczba akcji: 2 300 000
Daty subskrypcji:
 5 -17.12.2002 r. 
Cena emisyjna:
 10 zł 
Wysokość kapitału zakładowego:
 23.000.000,00 zł


Cele emisji:

Celem emisji jest realizacja szeroko zakrojonej strategii Spółki, w tym: dokończenie budowy ubojni w Grąbkowie, zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych, zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa, modernizacja starej ubojni na potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt, zwiększenie środków obrotowych, budowa nowoczesnej bazy surowcowej. 

Prospekt emisyjny