Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. sporządzona 

przez spółkę NETBROKERS sp. z o.o.

na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NETBROKERS sp. z o.o.

1.1. Netbrokers sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, zwaną dalej jako Netbrokers lub Spółka.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000943552. Spółce nadano numer statystyczny REGON 357140291. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Christo Botewa 6C.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

1.2. Netbrokers jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO.

Grupa Kapitałowa GOBARTO jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej koncentrującym swoją działalność na hodowli trzody chlewnej, skupie, uboju oraz rozbiorze i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. Sfera produkcyjno-handlowa stanowi kluczową część prowadzonej działalności Grupy. Równolegle Grupa prowadzi działalność handlową w zakresie dystrybucji mięsa czerwonego, drobiu i wyrobów wędliniarskich. Ponadto spółki z segmentu rolnego zajmują się produkcją roślinną. W ramach integracji biznesowej Grupy, spółka dominująca tj. Gobarto S.A. dokonuje segmentacji działalności operacyjnej. Podział na segmenty opracowano w oparciu o rodzaje produktów i usług. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO zostały przyporządkowane do czterech segmentów: 1) mięso i wędliny, 2) trzoda chlewna, 3) zboża oraz 4) działalność pozostała.

1.3. Netborkers funkcjonuje w sektorze mięso i wędliny. Jej główna działalność koncentruje się na sprzedaży świeżego i mrożonego mięsa wieprzowego pochodzącego z krajów UE. Jako podmiot wchodzący w skład Grupy GOBARTO ma możliwość wykorzystania efektów synergii z pozostałymi członkami grupy tak w zakresie komplementarnych dostaw jak i wypracowanych najwyższych standardów logistycznych oraz bezpieczeństwa żywności.

Mięso pozyskiwane jest od wyselekcjonowanych czołowych producentów z krajów będących eksporterami wieprzowiny na wewnętrznym rynku UE, tj: z Hiszpanii, Belgii, Węgier, Holandii, Niemiec oraz Portugalii.

Netbrokers specjalizuje się w dostawach na rynek polski świeżego mięsa wieprzowego w następującym asortymencie:

  • półtusze wieprzowe, szynka z/k, łopatka z/k, przodki wieprzowe dla zakładów rozbiorowych oraz przetwórczych, a dodatkowo
  • elementy kulinarne bez kości takie jak: schab, karkówka, łopatka, szynka czy boczek, z przeznaczeniem zarówno do segmentu produkcyjnego jak i do sieci handlowych i dystrybutorów na potrzeby rynku detalicznego.


2. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE

2.1.1. Podstawowym celem Spółki, jako świadomego podatnika, jest terminowe płacenie podatków, w prawidłowej wysokości, przy rzetelnym i prawidłowym wypełnianiu wszystkich ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Powyższe jest spójne z przyjętą przez Spółkę strategią gospodarczą (z jej podstawowym celem) a mianowicie: wypracowywanie jak największego zysku i w konsekwencji prawidłowe jego opodatkowanie.

Dla Spółki, szczególnie bliska jest zasada odpowiedzialności społecznej biznesu – Spółka działa i będzie działał na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele gospodarcze. Jednym ze sposobów realizacji w/w zasady jest płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa podatkowego.

2.1.2. W Spółce, kategorycznie, nie ma przyzwolenia na niepłacenie podatków lub działania zmierzające do nieterminowego płacenia podatków czy sztucznego ograniczenia ich wysokości przez agresywne optymalizacje podatkowe. Dlatego, tak ważne jest budowanie i rozszerzanie świadomości znaczenia podatków wśród pracowników Spółki poprzez ciągłe szkolenia i kultywowanie wartości etycznych.

2.1.3. Biorąc pod uwagę powyższe cele Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie – oparte na wypracowanych schematach działania na przestrzeni lat które od samego początku były (i są) konsultowane i weryfikowane zarówno przez wewnętrzny zespół osób odpowiedzialnych za funkcję podatkową w Spółce ale również przez zewnętrznych doradców.

2.1.4. Spółka w razie kierowanych do niej przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zapytań, udziela odpowiedzi, przedstawiając stosowne wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.1.5. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki w Polsce. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków.

2.2 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W 2022 r. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2.3 INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

2.3.1. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, w szczególności: (i) identyfikuje zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, (ii) na bieżąco monitoruje zmiany przepisów podatkowych oraz reaguje na zmiany wykładni przepisów prawa podatkowego, (iii) prowadzi ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego, (iv) terminowo składa deklaracje podatkowe oraz inne zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania do których jest zobowiązana przepisami prawa podatkowego,
(v) terminowo wpłaca należne podatki, (vi) sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne
czy (vii) sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C.

2.3.2. W 2022 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

a) podatku VAT: kwota podatku należnego wyniosła  2 381 860,00 zł;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota podatku wyniosła 393.821 zł, 

c) podatku dochodowym od osób prawnych: kwota podatku wyniosła 1 443 738,00 zł;

2.3.3. W 2022 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych w związku z czym nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.4 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI POLSKI

2.4.1. W 2022 r. Spółka zawierała transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła wartość 5 % sumy bilansowej aktywów (dokładna wartość: 1 677 078,40 zł).

Po stronie sprzedażowej były to transakcje: sprzedaży mięsa; po stronie transakcji zakupowych nie było takich transakcji.

2.4.2. W 2022 r. Spółka nie zawierała transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce.

2.4.3. Wartość transakcji kontrolowanych została określona na podstawie przepisów dot. cen transferowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej transakcji były również realizowane z podmiotami niepowiązanymi. Transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi realizowane były (są) na warunkach rynkowych.

2.5 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W 2022 r. Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych; Spółka nie planuje również takich restrukturyzacji w 2023 r.

2.6 INFORMACJE O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

W 2022 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:

(i) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

(ii) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

(iii) wiążącej informację stawkową, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz

(iv) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

W 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.