Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie  ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych Gobarto S.A. nie wypłacała akcjonariuszom dywidendy.

Zgodnie z przyjętą w styczniu 2019 roku Strategią działania Spółki oraz jej grupy kapitałowej na lata 2019-2024 (raport bieżący nr 4/2019), zmienioną w styczniu 2020 roku (raport bieżący nr 3/2020), nadrzędnym celem Spółki jest umocnienie się na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce oraz skoncentrowanie działalności grupy kapitałowej Spółki na segmentach zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym poprzez odpowiednio rozwój produkcji tucznika w ramach Programu Gobarto 500, inwestycje w nowe fermy, akwizycje oraz uruchamianie nowych projektów. Działania te służyć mają budowaniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy i na realizację tego celu Spółka zamierza przeznaczać środki w okresie realizacji wyżej wskazanej strategii.