Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. sporządzona przez spółkę GOBARTO HODOWCA Sp. z o.o. na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GOBARTO HODOWCA SPÓŁKA Z O.O.

1.1. Gobarto Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, zwaną dalej jako GH lub Spółka.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356726. Spółce nadano numer statystyczny REGON 301443776. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Wspólnej 70.

Właścicielem 100 % udziałów GH jest spółka Gobarto S.A.

1.2. Spółka powstała jako grupa producentów rolnych, czyli zespół hodowców, rolników, którzy działają wspólnie w celu zwiększania swoich dochodów i poprawy pozycji rynkowej swoich gospodarstw. Bezpośrednim celem grupy nie było ukierunkowanie na maksymalizację zysku, lecz działania na rzecz i w interesie członków grupy. Po spełnieniu warunków minimum pięcioletniego funkcjonowania, zarząd Spółki w porozumieniu z udziałowcami podjął decyzję o zmianie profilu działalności na funkcję związaną z rozbudową zaplecza tuczowego wśród rolników indywidualnych w ramach programu Gobarto 500 Grupy Kapitałowej Gobarto. Program polega na pomocy i udzieleniu gwarancji dla rolników przy budowie budynku inwentarskiego przy wsparciu kredytowania z banku Pekao. Następnie w ramach długoterminowej umowy umożliwienie rolnikowi prowadzenia tuczu trzody chlewnej co umożliwi mu spłatę tego kredytu. Projekt zakłada budowę 500 budynków inwentarskich każdy o obsadzie 2000 stanowisk. Taka skala produkcji pozwoli wyprodukować w skali roku ok. 3 mln tuczników, które zostaną poddane ubojowi w rzeźni Gobarto S.A. W ramach tego programu Spółka zapewnienia rolnikom dostęp do surowca tj. warchlaki, pasza, usługi weterynaryjne oraz w kwestiach doradczych. Po okresie tuczu rolnik sprzedaje Spółce wyhodowane tuczniki.

W ramach tego programu oddano do końca 2020 roku już 13 budynków inwentarskich, zaś kolejnych 10 trwa obecnie budowa.

Dodatkowo Spółka rozbudowuje zaplecze tuczu kontraktowego na zasadzie umów krótkoterminowych – stanowiąc w ten sposób istotne zaplecze surowcowe dla ubojni w Grąbkowie (Gobarto S.A.).

2. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE

2.1.1. Podstawowym celem Spółki, jako świadomego podatnika, jest terminowe płacenie podatków, w prawidłowej wysokości, przy rzetelnym i prawidłowym wypełnianiu wszystkich ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Powyższe jest spójne z przyjętą przez Spółkę strategią gospodarczą (z jej podstawowym celem) a mianowicie: wypracowywanie jak największego zysku i w konsekwencji prawidłowe jego opodatkowanie. 

Dla Spółki, szczególnie bliska jest zasada odpowiedzialności społecznej biznesu – Spółka działa i będzie działać na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele gospodarcze. Jednym ze sposobów realizacji w/w zasady jest płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa podatkowego.

2.1.2. W Spółce, kategorycznie, nie ma przyzwolenia na niepłacenie podatków lub działania zmierzające do nieterminowego płacenia podatków czy sztucznego ograniczenia ich wysokości przez agresywne optymalizacje podatkowe. Dlatego, tak ważne jest budowanie i rozszerzanie świadomości znaczenia podatków wśród pracowników Spółki poprzez ciągłe szkolenia i kultywowanie wartości etycznych.

2.1.3. Biorąc pod uwagę powyższe cele oraz, jak wspomniano wyżej, realizację programu Gobarto 500 – programu społecznie odpowiedzialnego poprzez wieloletnie zaangażowanie indywidualnych rolników w realizację zaplecza tuczowego, konieczne było uporządkowanie przestrzeni podatkowej poprzez opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację procesów i procedur w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie – oparte na wypracowanych schematach działania na przestrzeni lat (dla przykładu: dotyczące należytej staranności, prowadzenia dokumentacji dla podatku CIT i VAT, obiegu dokumentów), które od samego początku były (i są) konsultowane i weryfikowane zarówno przez wewnętrzny zespół osób odpowiedzialnych za funkcję podatkową w Spółce ale również przez zewnętrznych doradców podatkowych.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki w Polsce. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (np. poprzez sprawowanie kontroli czy organizowanie szkoleń)

2.2 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W 2020 r. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

2.3 INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

2.3.1. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, w szczególności: (i) identyfikuje zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, (ii) na bieżąco monitoruje zmiany przepisów podatkowych oraz reaguje na zmiany wykładni przepisów prawa podatkowego, (iii) prowadzi ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego, (iv) terminowo składa deklaracje podatkowe oraz inne zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania do których jest zobowiązana przepisami prawa podatkowego,
(v) terminowo wpłaca należne podatki, (vi) sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne
czy (vii) sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C.

2.3.2. Biorąc pod uwagę to, iż Spółka jest odpowiedzialna za organizację i rozwój Programu Gobarto 500 (prowadzi działalność usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich) to w 2020 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe z tytułu następujących podatków: 

a) podatku VAT: kwota podatku należnego wyniosła 25 248 425 zł;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota podatku wyniosła 152 412 zł;

c) podatku dochodowym od osób prawnych: kwota podatku wyniosła zł (Spółka wykazała stratę podatkową za 2020 r. ze względu na wahania ogólnoeuropejskie cen na rynku rolno-hodowlanym zwłaszcza w zakresie cen tuczników; w porównaniu kwota podatku CIT za 2019 r. wyniosła 310 606 zł).

2.3.3. W 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych w związku z czym nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.4 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI POLSKI

2.4.1. W 2020 r. Spółka zawierała transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła wartość 5 % sumy bilansowej aktywów. 

Po stronie sprzedażowej były to transakcje: (i) sprzedaży tuczników a po stronie zakupowej były to transakcje: (i) zakupu warchlaków, (ii) zakupu pasz oraz (iii) zakupu usług weterynaryjnych.

2.4.2. W 2020 r. Spółka nie zawierała transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce.

2.4.3. Wartość transakcji kontrolowanych została określona na podstawie przepisów dot. cen transferowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi realizowane były (i są) na warunkach rynkowych.

2.5 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W 2020 r. Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółka lub podmiotów powiązanych.

W 2021 r. planowane jest połączenie Spółki ze spółką Makton Nieruchomości sp. z o.o. (której 100 % udziałowcem jest spółka Gobarto S.A.). 

2.6 INFORMACJE O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

W 2020 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie: (i) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, (ii) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, (iii) wiążącej informację stawkową, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz (iv) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.