Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. sporządzona 

przez spółkę GOBARTO S.A. 

na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GOBARTO S.A.

1.1. Gobarto S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, zwaną dalej jako Gobarto lub Spółka.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093. Spółce nadano numer statystyczny REGON 411141076. Akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Wspólnej 70.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

1.2. Na przestrzeni ostatnich lat Gobarto odnotowała:

w 2018 r.

przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 1,25 mld zł

i zapłaciła podatek CIT w wysokości ponad: 3,76 mln zł

w 2019 r.

przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 1,48 mld zł

i zapłaciła podatek CIT w wysokości ponad: 4,28 mln zł

w 2020 r.

przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 1,57 mld zł

i zapłaciła podatek CIT w wysokości ponad: 2,99 mln zł

w 2021 r.

przychód ze sprzedaży w wysokości ponad: 1,60 mld zł

i zapłaciła podatek CIT w wysokości ponad: 1,37 mln zł

W 2022 r.

przychód ze sprzedaży w wysokości ponad

2,34 mld zł

i zapłaciła podatek CIT w wysokości ponad:

3,82 mln zł


1.3. Gobarto jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej GOBARTO.

Grupa Kapitałowa GOBARTO jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej koncentrującym swoją działalność na hodowli trzody chlewnej, skupie, uboju oraz rozbiorze i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach. Sfera produkcyjno-handlowa stanowi kluczową część prowadzonej działalności Grupy. Równolegle Grupa prowadzi działalność handlową w zakresie dystrybucji mięsa czerwonego, drobiu i wyrobów wędliniarskich. Ponadto spółki z segmentu rolnego zajmują się produkcją roślinną. W ramach integracji biznesowej Grupy, Gobarto dokonuje segmentacji działalności operacyjnej. Podział na segmenty opracowano w oparciu o rodzaje produktów i usług. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO zostały przyporządkowane do czterech segmentów: 1) mięso i wędliny, 2) trzoda chlewna, 3) zboża oraz 4) działalność pozostała.

1.4. Gobarto - spółka  funkcjonuje w sektorze mięsa wieprzowego. Jej główna działalność koncentruje się na skupie, uboju i rozbiorze mięsa, które w wielu asortymentach trafia do odbiorców na terenie całego kraju oraz do kilkunastu odbiorców europejskich oraz azjatyckich. Sferę produkcyjno-handlową Spółki uzupełnia działalność usługowa w zakresie: zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych, wymagających specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Zakład produkcyjny znajduje się w Grąbkowie (woj. Wielkopolskie). W ramach segmentu Mięso i Wędliny Spółka konsekwentnie rozwija działalność dystrybucyjną i jest jednym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. Spółka posiada Centra Dystrybucyjne zlokalizowane w różnych częściach Polski w tym m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Radomiu, Lublinie, Gdańsku i Wałbrzychu.

1.5. Rozwój Gobarto oraz specyfika rynku rolno-spożywczego wymusiła przyjęcie struktury organizacyjnej w postaci poszczególnych spółek odpowiedzialnych za określony wycinek rynku rolno-spożywczego. Tak rozbudowana struktura wymaga właściwego sposobu zarządzania i szczególnej komunikacji wewnętrznej – wypracowanych w Gobarto na przestrzeni lat jako efekt nieustannych wysiłków, nauki na błędach i ciągłego rozwoju.


2. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE

2.1.1. Podstawowym celem Spółki, jako świadomego podatnika, jest terminowe płacenie podatków, w prawidłowej wysokości, przy rzetelnym i prawidłowym wypełnianiu wszystkich ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Powyższe jest spójne z przyjętą przez Spółkę strategią gospodarczą (z jej podstawowym celem) a mianowicie: wypracowywanie jak największego zysku i w konsekwencji prawidłowe jego opodatkowanie.

Dla Spółki, szczególnie bliska jest zasada odpowiedzialności społecznej biznesu – Spółka działa i będzie działała na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele gospodarcze. Jednym ze sposobów realizacji w/w zasady jest płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa podatkowego.

2.1.2. W Spółce, kategorycznie, nie ma przyzwolenia na niepłacenie podatków lub działania zmierzające do nieterminowego płacenia podatków czy sztucznego ograniczenia ich wysokości przez agresywne optymalizacje podatkowe. Dlatego, tak ważne jest budowanie i rozszerzanie świadomości znaczenia podatków wśród pracowników Spółki poprzez ciągłe szkolenia i kultywowanie wartości etycznych.

2.1.3. Biorąc pod uwagę powyższe cele oraz, jak wspomniano wyżej, rozbudowaną strukturę w Gobarto i Grupie Kapitałowej GOBARTO konieczne było uporządkowanie przestrzeni podatkowej poprzez opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację procesów i procedur w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie – zarówno oparte na wypracowanych schematach działania na przestrzeni lat (dla przykładu: dotyczące należytej staranności szczególnie przy weryfikacji kontrahentów, prowadzenia dokumentacji dla podatku CIT i VAT, obiegu dokumentów, rozliczania transakcji gotówkowych, inwentaryzacji i stanów magazynowych) jak również sformalizowane (pisemne) m.in.: przyjęte zasady rachunkowości oraz przyjętą przez zarząd Gobarto w formie uchwały `Strategię Podatkową`, która wskazuje podstawowe reguły podatkowe, którymi Spółka kieruje się w celu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. W Strategii Podatkowej zawarto również szczegółowy wykaz procedur wymagających opracowania/dostosowania w kontekście Programu Współdziałania.

2.2 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

2.2.1. Spółka zamierza przystąpić do Programu Współdziałania – programu co-operative compliance, którego celem jest podjęcie przez administrację skarbową i podatnika wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego.

Obecnie jest na etapie przygotowywania i dostosowywania procedur do wymogów Programu Współdziałania. Wniosek o przystąpienie do Programu Współdziałania został złożony w październiku 2023 r.

2.2.2. Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy aktywnym wsparciu Szefa KAS.

2.3 INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

2.3.1. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, w szczególności: (i) identyfikuje zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, (ii) na bieżąco monitoruje zmiany przepisów podatkowych oraz reaguje na zmiany wykładni przepisów prawa podatkowego, (iii) prowadzi ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego, (iv) terminowo składa deklaracje podatkowe oraz inne zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania do których jest zobowiązana przepisami prawa podatkowego,
(v) terminowo wpłaca należne podatki, (vi) sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne
czy (vii) sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C.

2.3.2. W 2022 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

a) podatku VAT: kwota podatku należnego wyniosła  22 154 482,03 zł;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych: kwota podatku wyniosła 8 057 339,00 zł;

c) podatku dochodowym od osób prawnych: kwota podatku wyniosła 3 823 076,00zł;

d) podatku od nieruchomości: kwota podatku wyniosła 1 314 678,00 zł;

e) podatku od środków transportu: kwota podatku wyniosła 129 531,91 zł;

e) podatku od czynności cywilnoprawnych: kwota podatku wyniosła 400,00 zł;

f) podatku rolnego: kwota podatku wyniosła 4 042,00 zł.

Dodatkowo, opłaty na rzecz PFRON wyniosły: 824 985,00 zł a za użytkowanie wieczyste 139 220,31 zł.

2.3.3. W 2022 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych w związku z czym nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.4 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI POLSKI

2.4.1. W 2022 r. Spółka zawierała transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła wartość 5 % sumy bilansowej aktywów (dokładna wartość: 33 680 903,82 zł).

Po stronie sprzedażowej były to transakcje: (i) sprzedaży półtusz wieprzowych, (ii) sprzedaży mięsa wieprzowego a po stronie zakupowej były to transakcje: (i) zakupu tuczników, (ii) zakupu mięsa drobiowego oraz (iii) zakupu wędlin.

2.4.2. W 2022 r. Spółka nie zawierała transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce.

2.4.3. Wartość transakcji kontrolowanych została określona na podstawie przepisów dot. cen transferowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie z wymienionych powyżej transakcji były również realizowane z podmiotami niepowiązanymi. Transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi realizowane były (są) na warunkach rynkowych.

2.5 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W 2022 r. Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych; Spółka nie planowała również takich restrukturyzacji w 2023 r. (z ostrożności należy wskazać, iż w 2023 r. Spółka planuje zlikwidować spółkę Gobarto Serwis sp. z o.o.).

Natomiast należy wspomnieć, iż w 2022 r. Spółka zrealizowała następujące działania (które mogą być uznane za restrukturyzacje), tj.: połączenie Gobarto z jej spółką zależną Bekpol sp. z o.o.

2.6 INFORMACJE O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

W 2022 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie: (i) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, (ii) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, (iii) wiążącej informację stawkową, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz (iv) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

W 2022 r. Spółka w ramach transakcji sprzedaży mięsa wieprzowego, zawierała transakcje z podmiotami niepowiązanymi z siedzibą: (i) w Hong Kongu (czterech różnych kontrahentów – spółki Limited) oraz (ii) w Liberia (jeden kontrahent); (iii) na Seszelach (jeden kontrahent) natomiast dostawa towarów do w/w kontrahentów odbywała się do różnych destynacji (różnych państw).